Montage

  1. Fäst två stödklossar på väggens utsida på över- respektive undersida för att förhin dra att fönstret ramlar utåt vid montage.
  2. Fäst bärklossar i underkant där fönstret ska monteras, en i varje sida och en under eventuell mittpost. Säkerställ med hjälp av vattenpass att bärklossarna står vågrätt. (Se bild A)
  3. Placera fönstret på bärklossarna och väg in med vattenpass att det inte lutar inåt eller utåt. (Se bild A)
  4. Fäst fönstret med hjälp av karmhylsor alternativt karmskruv och kilar. Börja med de övre infästningarna. (Se bild B)
  5. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är i lod. Kontrollera även att diagonalmåtten är lika, dvs d1=d2. Justera infästningarna vid behov. (Se bild C+D)
  6. Isolera runt om karmen med drevning. Se till att skarvarna överlappar varandra så att inga köldbryggor uppstår. (Se bild E)
  7. Försegla med fogmassa mellan karm och vägg.

Montage av fönsterbleck

För att förhindra skador på fönster och/eller fasad, är det viktigt att fönsterbleck monteras på korrekt sätt.

Träpanel

trapanel
horiz_snitt

Horisontalsnitt

1. Fönsterkarm
2. Isolering
3. Bottningslist
4. Fogmassa e.d.
5. Smygbräda, invändig
8. Luftkanal
9. Droppbleck/överbleck
11. Fönsterbleck
12. Cementbruksavjämning och fästbleck e.d.

13. Träpanel
14. Smygbräda, utvändig
16. Luftspalt
17. Spikregel
18. Insektsnät
19. Vindskyddsduk
20. Isolering
21. Regel
22. Ångspärr
23. Invändig beklädnad